سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

به راه انبیایی ای معلم

(درباره روز معلم)

 

     چــه خــوب و بــاصــفایـــی ای معلم              تــو نــــــور چــشـــم مـــائی ای معلم

     هــمـیــشــه دم زنــی از مــعــنـویــت              بــــــــه راه انـــبـــیـــــائـــی ای معلم

     هر آن سودی که باشد مایه از توست               ولـــی خـــــــود بـیـنـــوائی ای معلم

     فـــلاطـون گـــر بُود بی درک اســتاد              نــــــدارد ره بـــه جــــائــی ای معلم

     تو کــــاخ علــم و صنعت را به عالم               نخـــســـتـیـن پــــایــه هائی ای معلم

    تو خود ســــوزی و بخشـی روشنائی             هــمــــه  نــــور و ضیـــائی ای معلم

    همـــه اندر پـی مـــرغ و فســنجــــان             تــو بـا ســــبــزی رضــائـی ای معلم

    هــــزار افســوس چون شعر "خدایی"             بـــه دوران کـــم بــــــهائــی ای معلم

 
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 2:1 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه
       

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات